Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. - OpenLEX

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2017.3.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 224/VII/2017
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1. 
Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/B/01920 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 2012/VIP/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Katowice 40-052 ul. Głowackiego 10 Szpital MSW w Katowicach
- Zajęcia praktyczne:- Katowice 40-211 ul. Marfkiefki 87 Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Blok Operacyjny Ginekologiczno -Położniczy

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 7 marca 2017 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki", dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.