Wnoszenie opłaty z tytułu nadzoru w przypadku wykonywania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych czynności zleconych przez inny podmiot audytorski.

Akty korporacyjne

Rewid.2005.3.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2005 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 marca 2005 r.
w sprawie wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w przypadku wykonywania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych czynności zleconych przez inny podmiot audytorski

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U z 2001 r. nr 31, poz. 359 z późn. zm.) podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5, w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznych przychodów za badanie (przeglądy) sprawozdań finansowych. W przypadku, gdy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przy realizacji zlecenia badania (przeglądu) sprawozdania finansowego współpracuje z innym podmiotem audytorskim obowiązek wniesienia opłaty od nadzoru spoczywa wyłącznie na tym podmiocie uprawnionym, który zawarł umowę o badanie (przegląd) sprawozdania finansowego z podmiotem gospodarczym. Fakt współpracy przy badaniu (przeglądzie) sprawozdania finansowego, nie rodzi dla podmiotu audytorskiego (tzw. podwykonawcy) obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru, ponieważ przychód z tego rodzaju usług, nie jest przychodem o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.