Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).

Akty korporacyjne

Adwok.2016.1.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/2016
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)

§  1.
Naczelna Rada Adwokacka:
1)
postanawia o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) z art. 2 i art. 61 Konstytucji RP;
2)
upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o którym mowa w pkt 1) powyżej oraz do dopełnienia wszelkich czynności związanych z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym złożeniem tego wniosku.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODSTAWA PRAWNA

Na mocy art. 188 pkt 1 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 4 oraz art. 191 ust. 2 Konstytucji RP, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych jej zakresem działania.

Zgodnie z art. 56 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z dnia 30 lipca 2015 r. z późn. zmianami) uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest podmiot, który złożył wniosek do Trybunału. Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uczestnik postępowania działa przed Trybunałem osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika.

Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze Prezydium NRA sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej i dlatego jest władne do wykonania uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.