Sędz.2017.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 maja 2017 r.
w przedmiocie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów regulujących tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 3/17)

Krajowa Rada Sądownictwa w całości podziela stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, sformułowane w piśmie procesowym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z 31 marca 2017 r. (znak: l Prez. 308/17), przemawiające za uznaniem, że przepisy regulujące tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są zgodne Konstytucją RP.

Rada w pełni podtrzymuje również swoje stanowisko z 10 marca 2017 r. (nr WO 401-6/17), w tym stwierdzenie, że wniosek grupy posłów w sprawie K 3/17 należy uznać za formę politycznego nacisku na władzę sądowniczą.