Rewid.2018.5.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2228/41/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie włączenia do materiałów zjazdowych projektu uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku § 1 ust. 4 pkt 3 uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1882/36/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 21/12/39/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwołania w zw. z § 2a ust. 3 uchwały nr 52/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych 1 , uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów projekt uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR .../....

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§  1.  Wprowadza się zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

(-)

...............................................

ZAŁĄCZNIK

ZASADY USTALANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH BIEGŁYCH REWIDENTÓW

§  1.  Wysokość rocznej składki członkowskiej biegłych rewidentów na dany rok ustala Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, zwana dalej "Krajową Radą", do dnia 31 marca tego roku.
§  2. 
1.  Roczna składka członkowska biegłego rewidenta nie może przekraczać 20%, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok ustalania składki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Roczna składka członkowska biegłego rewidenta za dany rok kalendarzowy nie może wzrosnąć w stosunku do jej wysokości za poprzedni rok kalendarzowy o więcej niż 25%.
§  3. 
1.  Krajowa Rada może wyrazić zgodę, po złożeniu uzasadnionego i udokumentowanego wniosku przez biegłego rewidenta, niewykonującego zawodu, niebędącego członkiem organów firm audytorskich, znajdującego się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej, na opłacenie niższej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajową Radę na dany rok.
2.  Niższa składka członkowska, o której mowa w ust. 1, przysługuje również biegłym rewidentom utrzymującym się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych, niewykonującym zawodu biegłego rewidenta.
3.  Szczegółowe zasady i wzór oświadczenia biegłego rewidenta, ubiegającego się w danym roku o prawo do opłacania niższej składki członkowskiej określa Krajowa Rada w formie uchwały.
1 Zmieniona uchwałą Nr 1427/32a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych, uchwałą Nr 1889/37/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. finansowych, uchwałą Nr 2044/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych oraz uchwałą Nr 2116/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych.