Akty korporacyjne

Adwok.2017.1.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 9/2017
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 21 stycznia 2017 r.
w sprawie wezwania do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku

Mając na uwadze informacje o podjęciu przez organy władzy publicznej prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule w dniu 11 maja 2011 r., Naczelna Rada Adwokacka jako organ reprezentujący Adwokaturę, która powołana jest między innymi do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, wzywa do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. oraz wzywa do wdrożenia wszystkich przewidzianych w tej Konwencji instrumentów prawnych.