Ważny komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

Akty korporacyjne

Kurat.2020.4.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT KRK 13/V/2020
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW
z dnia 4 kwietnia 2020 r.

Krajowa Rada Kuratorów, w okresie pomiędzy posiedzeniami reprezentowana przez Prezydium, mając na względzie dbałość o warunki płacy kuratorów sądowych, podjęła działania związane z kwestiami budżetowymi dotyczącymi planowanego, w roku bieżącym, wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych.

Uchwalenie ustawy z dnia 14 lutego 2020 roku- ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571), która weszła w życie 4 kwietnia 2020 roku (ze skutkami od 1 stycznia 2020), niesie za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego za sprawą wzrostu kwoty bazowej dla kuratorów sądowych o:

aplikant kuratorski- 143,78 PLN,

kurator zawodowy- 226,59 PLN,

starszy kurator zawodowy- 259,94 PLN,

kurator specjalista- 294,45 PLN.

Wzrost kwoty bazowej oraz wynagrodzenia zasadniczego skutkuje także niewielkim wzrostem takich składników wynagrodzenia jak: dodatek terenowy (o 57,51 PLN), dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny. Wzrosną również stawki ryczałtowe dla kuratorów społecznych.

Jednakże wykonanie podwyżki w pozostałej części wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 145). Do wiążących ustaleń w tej kwestii doszło pomiędzy Krajową Radą Kuratorów, Departamentem Nadzoru Administracyjnego i Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, kiedy ustalono wzrost mnożników kwoty bazowej na następującym poziomie:

aplikant kuratorski- 1,53 (wzrost o 0,28),

kurator zawodowy- 2,26 (wzrost o 0,29),

starszy kurator zawodowy- 2,56 (wzrost o 0,3),

kurator specjalista- 2,86 (wzrost o 0,3).

Dlatego, działając z ramienia Prezydium, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów przeprowadził 2 kwietnia 2020 roku rozmowę z Panem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem, a 3 kwietnia 2020 roku rozmowę z Panem Dyrektorem Arturem Strumnikiem

(Departament Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości).

Pan Dyrektor koordynował w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Z uzyskanych od niego informacji wynika, że prace nad rozporządzeniem zostały zakończone, a na początku marca bieżącego roku zostało ono skierowane do Rządowego Centrum Legislacji, z wnioskiem o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2020 rok.

W związku z powyższym, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów skierowało wystąpienie do Pana Łukasza Schreibera- Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w sprawie wpisania projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2020 (w załączeniu), tak aby możliwym było wykonanie porozumienia płacowego w pełnym wymiarze.

Wyrażamy nadzieję, że działania podjęte przez Krajową Radę Kuratorów przyczynią się do rozpoczęcia rządowego procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia i pozwolą na jego przyjęcie jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku.