Ważność wyboru Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. - OpenLEX

Nowość Ważność wyboru Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

Akty korporacyjne

PAN.2022.12.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 8/2022
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie ważności wyboru Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) oraz § 15 regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2020 r., zmienionej uchwałą Nr 4/2022 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2022 r., uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk stwierdza ważność wyboru na kadencję 2023-2026, na funkcje Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk:
1)
prof. Dariusza Jemielniaka, członka korespondenta PAN,
2)
dr hab. Mirosławy Ostrowskiej, członka korespondenta PAN,
3)
prof. Natalii Sobczak, członka korespondenta PAN,
4)
prof. Aleksandra Welfe, członka rzeczywistego PAN.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, wskazanych w art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk należy wybór Wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych reprezentujących odrębne specjalności naukowe. Kandydatów na te stanowiska zgłasza Prezes Akademii.

Zgodnie z § 15 regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyboru Wiceprezesów Akademii.