Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1271/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie utworzenia Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. z dn. 18 grudnia 2015 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów działająca jako organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów postanawia ustanowić Fundację Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundacją.
§  2.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów działająca jako organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów postanawia przeznaczyć na działalność statutową Fundacji środki pieniężne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr).
§  3.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów działająca jako organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów ustala Statut Fundacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  4.  Wykonanie niniejszej Uchwały, w tym złożenie oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji w formie aktu notarialnego powierza się Krzysztofowi Burnosowi, prezesowi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT FUNDACJI POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Rozdział  I

Postanowienia Ogólne

§  1.  Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie na mocy uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwaną dalej Fundatorem.
§  2.  Fundacja posiada osobowość prawną.
§  3. 
1.  Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2.  Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3.  Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
§  4.  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§  5.  Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego dla spraw finansów publicznych.

Rozdział  II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§  6.  Celem Fundacji jest:
1. działalność w zakresie pomocy w celu poprawy warunków życia biegłych rewidentów żyjących w niedostatku z powodów losowych;
2. niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form aktywizacji społecznej biegłych rewidentów seniorów;
3. promocja zawodu biegłego rewidenta oraz jego społecznej roli;
4. promocja i wspieranie rozwoju standardów zawodowych biegłych rewidentów, w szczególności standardów etyki, standardów badania oraz wykonywania innych usług zawodowych biegłych rewidentów;
5. promocja oraz wspieranie rozwoju sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, w tym sprawozdawczości elektronicznej;
6. działalność w zakresie edukacji i nauki.
§  7.  Cele Fundacji, o których mowa w § 6, realizowane są, poprzez:
1. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych;
2. udzielanie osobom wymienionym w § 6 pkt 1 i 2 wsparcia finansowego w formie między innymi zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, dopłat do kosztów leczenia;
3. udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących pomocy i aktywizacji społecznej biegłych rewidentów seniorów;
4. współpracę z regionalnymi oddziałami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
5. organizowanie i wspierania inicjatyw kulturalnych i naukowych, konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów naukowych;
6. opiniowanie regulacji prawnych i organizacyjnych związanych z celami Fundacji, o których mowa w § 6 pkt 4 i 5,
7. występowanie do organów administracji państwowej z wnioskami i propozycjami nowych rozwiązań dotyczącymi usług biegłych rewidentów oraz sprawozdawczości.
8. uczestnictwo w zagranicznych konferencjach, seminariach, spotkaniach roboczych dotyczących usług biegłego rewidenta oraz sprawozdawczości jak i zagadnień będących przedmiotem działalności Fundacji wspieranie i współpraca z grupami, instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.
§  8.  Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Fundacjach i z niniejszym Statutem.
§  9. 
1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji, rozwój działalności gospodarczej Fundacji i tworzenie funduszu rezerwowego.
2.  Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady).
3.  Zakres działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej określa Rada Fundacji.
§  10. 
1.  Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji.

Rozdział  III

Majątek i dochody Fundacji

§  11. 
1.  Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr) wskazany w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2.  Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc zł 00/100 gr).
§  12.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Dochodami Fundacji są:

§  13. 
1.  darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
2. dotacje i subwencje,
3. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
4. odsetki bankowe,
5. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
6. dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
§  14. 
1.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
2.  Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§  15.  Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji uzyskują tytuł Donatora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
§  16.  Tytuł Donatora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział  IV

<Organy Fundacji

§  17.  Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§  18. 
1.  Radę Fundacji, zwaną dalej Radą, tworzy co najmniej pięć osób (w tym Przewodniczący Rady) powoływane i odwoływane na mocy uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
2.  Członkostwo w Radzie ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
§  19. 
1.  Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczo - kontrolnych.
2.  Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie Fundacji a członkami Rady nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.  Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Wysokość wynagrodzenia, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń, określi uchwałą Krajowa Rada Biegłych Rewidentów działająca jako organ Fundatora - Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  20. 
1.  Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2.  Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
3.  Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
4.  W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
5.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  21.  Do zadań Rady należy:
1. uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu;
2. realizacja funkcji kontrolnych w stosunku do Zarządu w tym ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni;
3. ocena programu działania Zarządu na rok przyszły;
4. powoływanie członków Zarządu;
5. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.
§  22.  Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, złożenia rezygnacji, nie brania udziału w posiedzeniach Rady przez więcej niż 12 miesięcy.

Zarząd Fundacji

§  23. 
1.  Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady Fundacji.
2.  Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.
3.  Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4.  Członek Zarządu Fundacji może być w każdym czasie odwołany.
5.  Funkcji Członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady.
6.  Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§  24.  Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
§  25.  Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
1.  Zarząd Fundacji:
§  26. 
1.  Zarząd Fundacji:

a) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,

d) uchwala, kierując się postanowieniami Statutu, Regulamin Zarządu, określając w nim między innymi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych Zarządu i tryb obradowania,

e) tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady i inne jednostki, placówki Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,

f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

g) sporządza programy działania Fundacji,

h) opracowuje roczne preliminarze kosztów Fundacji,

i) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

j) podejmuje decyzje w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałym organom Fundacji.

2.  Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, tryb pracy Zarządu określa Rada Fundacji.
§  27. 
1.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
2.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
§  28.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
§  29. 
1.  W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Zarządu, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
2.  Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.
§  30. 
1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów działając jako organ Fundatora - Polskiej Izby Biegłych Rewidentów może, według swego uznania, określić zasady wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji.
§  31.  Zasady gospodarki finansowej
1.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
2.  Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
3.  Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
4.  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział  V

Zmiana Statutu Fundacji

§  32. 
1.  Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu dotycząca zmiany celu Fundacji polegająca na jego poszerzeniu lub uzupełnieniu może nastąpić bez naruszenia jego istotnych założeń.
2.  Zmiana Statutu dokonywana jest przez Radę Fundacji.

Rozdział  VI

Likwidacja Fundacji

§  33.  O likwidacji Fundacji decyduje Rada uchwałą większością bezwzględną.
§  34. 
1.  Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
2.  Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

b. wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;

c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;

d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;

e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;

f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;

g. zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;

h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§  35.  Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele zbieżne z celami Fundacji.