Utworzenie Biblioteki Doradcy Podatkowego.

Akty korporacyjne

Podat.2008.12.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1696/2008
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Biblioteki Doradcy Podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 oraz § 9 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, co następuje:
§  1.
Tworzy się Bibliotekę Doradcy Podatkowego przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych w Warszawie, zwaną dalej Biblioteką.
§  2.
Biblioteka funkcjonuje w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie oraz w siedzibach Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Biblioteki, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.
Księgozbiór Biblioteki tworzony jest:
1.
z zakupów dokonywanych w ramach budżetu Biblioteki przez Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych w porozumieniu zKrajową Radą Doradców Podatkowych,
2.
z zakupów dokonywanych poza budżetem Biblioteki przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
3.
ze spadków, darowizn i zapisów.
§  4.
Obsługę Biblioteki zapewnia Dyrektor Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  5.
Każdemu Członkowi Krajowej Izby Doradców Podatkowych przysługuje bezpłatny dostęp do zasobów Biblioteki na zasadach określonych Regulaminem Biblioteki.
§  6.
Finansowanie Biblioteki następuje ze środków finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych będących w dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  7.
Koordynatorem prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biblioteki jest z ramienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych Pani Irena Sobieska.
§  8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Biblioteki Doradcy Podatkowego przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

§  1.
1.
Z Biblioteki Doradcy Podatkowego, zwanej dalej Biblioteką, mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) na podstawie ważnej legitymacji doradcy podatkowego.
2.
Z Biblioteki mogą korzystać również inne osoby na zasadach określonych przez właściwy Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP.
3.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują z zastrzeżeniem zasad, przewidzianych w§7 niniejszego Regulaminu.
4.
Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się z zachowaniem zasady terytorialności, określonej w § 2 uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1696/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r.
§  2.
1.
Biblioteka działa wyłącznie na zasadach czytelni.
2.
Zabrania się wypożyczać zbiorów bibliotecznych Biblioteki na zewnątrz.
§  3.
1.
Czytelnik może zamówić książkę lub czasopismo do swojej dyspozycji na określony termin.
2.
W przypadku niewykorzystania zamówionych pozycji w ciągu 1 godziny od terminu zamówienia uznaje się, że zamówienie anulowano.
3.
Liczba zamówionych książek lub czasopism nie może przekraczać 3 egzemplarzy.
§  4.
1.
Osoby przebywające w Bibliotece zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom osób wyznaczonych do obsługi Biblioteki.
2.
Każdy korzystający z Biblioteki zobowiązany jest do wylegitymowania się oraz do wpisania się do zeszytu odwiedzin Biblioteki.
3.
Każdy czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia osobie wyznaczonej do obsługi Biblioteki wnoszonych przez siebie materiałów bibliotecznych.
4.
Do dyspozycji osób przebywających w Bibliotece są zbiory biblioteczne, które pozakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odnieść w miejsce wskazane przez osobę wyznaczoną do obsługi biblioteki.
5.
W Bibliotece obowiązuje cisza.
6.
Zabrania się wnosić do Biblioteki napojów oraz artykułów spożywczych.
7.
Obowiązkiem każdego czytelnika jest troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłoszenie osobie wyznaczonej do obsługi Biblioteki zauważonych braków i uszkodzeń w materiałach bibliotecznych.
8.
Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z Regulaminem Biblioteki.
9.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do ich odkupienia lub zapłacenia odszkodowania w wysokości dwukrotnej rzeczywistej ich wartości.
§  5.
Godziny otwarcia Biblioteki ogłasza właściwy Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP oraz Dyrektor Biura KIDP w Warszawie. Ogłoszenie następuje poprzez wywieszenie godzin otwarcia Biblioteki wwidocznym miejscu oraz umieszczenie na stronie internetowej właściwego Regionalnego Oddziału KIDP i na stronie http://www.kidp.pl/.
§  6.
Na zasadach określonych przez właściwe Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP Biblioteka może udostępniać zbiory własne innym bibliotekom zamiejscowym na okres nieprzekraczający 4 tygodni.
§  7.
W przypadku, gdy właściwy Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP nie dysponuje pomieszczeniem dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie zbiorów bibliotecznych innym bibliotekom publicznym, w tym działającym przy szkołach wyższych, przy zachowaniu warunku zawartego w § 2 niniejszego Regulaminu oraz przy zachowaniu warunku wyodrębnienia przekazywanych zbiorów Biblioteki i zamieszczenia logo KIDP oraz logo wydawnictw patronackich przy tych zbiorach. Zasady i warunki przekazywania zbiorów bibliotecznych określa uchwała właściwego Zarządu Regionalnego Oddziału KIDP oraz umowa z biblioteką publiczną, którą podpisuje właściwy Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału KIDP. Informację o zawartej umowie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIDP.