Akty korporacyjne

KRASP.2012.3.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie ustawowego ograniczenia liczby studentów studiów stacjonarnych

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich po dokonaniu analizy skutków dyspozycji art. 8 ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 30 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczących 2-proc. ograniczenia wzrostu liczby studentów studiów stacjonarnych stwierdza brak społecznej celowości egzekwowania tych wymagań, ze względu na ich sprzeczność z przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i popartymi przez uczelnie założeniami polityki rozwojowej szkolnictwa wyższego, postulującymi:
- poprawę jakości i sprawności kształcenia,
- uruchamianie studiów na nowych kierunkach, odpowiadających
- potrzebom rynku pracy,
- zwiększanie liczby studentów na kierunkach zamawianych,
- rekrutowanie przez uczelnie akademickie na studia drugiego stopnia
- absolwentów innych uczelni,
- wymaganie zwiększenia liczby studentów, występujące w wielu
- projektach finansowanych ze środków europejskich;

Ponadto, wobec zobowiązań będących konsekwencją wcześniej podjętych decyzji rekrutacyjnych uczelnie nie mają realnych możliwości spełnienia wymagań ustawowych.

Prezydium KRASP zwraca się zatem o pilne dokonanie nowelizacji przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących zwiększania liczby studentów studiów stacjonarnych. W okresie przejściowym zwracamy się do właściwych ministrów o podejmowanie pozytywnych decyzji przewidzianych w art. 8 ust. 4 ustawy.