Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 61/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej w Sekcji Radiologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej w Sekcji Radiologii, Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów następujących członków Polskiego Towarzystwa Radiologicznego:
1) w dziale neuroradiologii (Division of Neuroradiology, Section of Radiology:
a) prof. dr hab. n. med. Marka Sąsiadka,
b) dr hab. n. med. Annę Zimny;
2) w dziale Radiologii Interwencyjnej (Division of Interventional Radiology):
a) dr n. med. Krzysztofa Pyrę,
b) dr n med. Tomasza Romana.
§  2.  Ustanawia się przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej w Sekcji Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (UEMS Radiology Section), Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów następujących członków Polskiego Towarzystwa Radiologicznego:
1) prof. dr hab. n. med. Agatę Majos,
2) dr hab. n. med. Wadima Wojciechowskiego.
§  3.  Naczelna Izba Lekarska nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Sekcji, w tym również składki członkowskiej.
§  4. 
1.  Traci moc:
1) uchwała nr 163/11/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 września 2011 r.
2) uchwała 16/09/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2009 r.
2.  W uchwale Nr 110/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. uchyla się § 2.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.