Akt korporacyjny

Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 150/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej w Sekcji Onkologii Klinicznej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się dr n. med. Adama Płużańskiego z Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej w Sekcji Onkologii Klinicznej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS Section of Medical Oncology).
§  2.  Naczelna Izba Lekarska nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Sekcji, w tym również składki członkowskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.