Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 67/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej w wielodyscyplinarnym wspólnym komitecie ds. medycyny dzieci i młodzieży Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się prof. dr. hab. Przemysława Mańkowskiego z Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej w wielodyscyplinarnym wspólnym komitecie ds. medycyny dzieci i młodzieży (Multidisciplinary Joint Committee - Adolescent Medicine) Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.
§  2.  Naczelna Izba Lekarska nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w pracach komitetu, w tym również składki członkowskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.