Aptek.2018.3.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr VII/6/2018
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" Biuletynem Aptekarskim

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska postanawia, że czasopismo "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" od dnia 1 kwietnia 2018 r. stanowić będzie Biuletyn Aptekarski w rozumieniu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496).
§  2.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z konieczności zmiany profilu działalności w zakresie wydawania Aptekarza Polskiego Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej" i przeniesienia z działalności gospodarczej do działalności statutowej. Powyższa zmiana podyktowana jest merytoryczną treścią czasopisma, której charakter bardziej odpowiada statutowej działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej, aniżeli innym celom, w tym prowadzeniu działalności gospodarczej.