PAN.2017.11.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 59/17
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 listopada 2017 r.
ustalająca zakres działania Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
1. Do zadań Wiceprezesa PAN Pawła Rowińskiego, czł. koresp. PAN należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad pracami Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN;
2) zastępowanie Prezesa PAN w czasie jego nieobecności;
3) koordynowanie spraw jednostek naukowych PAN, z wyłączeniem zagranicznych stacji naukowych PAN oraz archiwów i bibliotek naukowych PAN;
4) współpraca z Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN;
5) kontakty z Samorządem Doktorantów PAN;
6) kontakt z Sejmem i Senatem;
7) nadzór nad wdrożeniem koncepcji gospodarowania nieruchomościami.
2. Do zadań Wiceprezesa PAN Edwarda Nęcki, czł. rzecz. PAN należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad pracami Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN;
2) sprawy dotyczące archiwów i bibliotek naukowych PAN;
3) sprawy związane z działalnością popularyzatorską i wydawniczą PAN;
4) kontakty z Akademią Młodych Uczonych;
5) sprawy dotyczące wizerunku PAN i kontakty z mediami;
6) kontakty z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Do zadań Wiceprezesa PAN Elżbiety Frąckowiak, czł. koresp. PAN należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad pracami Wydziału IV Nauk Technicznych PAN;
2) sprawy związane z działalnością oddziałów PAN;
3) sprawy związane z komitetami naukowymi, problemowymi i narodowymi PAN;
4) sprawy dotyczące współpracy z zagranicą.
4. Do zadań Wiceprezesa PAN Stanisława Czuczwara, czł. koresp. PAN należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad pracami Wydziału V Nauk Medycznych PAN;
2) sprawy dotyczące zagranicznych stacji naukowych PAN;
3) kontakty z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacją Rektorów Polskich;
4) koordynowanie prac Komisji do Spraw Etyki w Nauce;
5) sprawy nadzoru nad pracami Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN;
6) sprawy dotyczące zakładów doświadczalnych PAN.
5. W przypadku nieobecności Prezesa PAN i Wiceprezesa PAN Pawła Rowińskiego, Prezesa PAN zastępuje inny Wiceprezes PAN wskazany przez Prezesa PAN.
6. Traci moc Decyzja nr 27/15 Prezesa PAN z dnia 27 lipca 2015 r.
7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.