Ustalenie wysokości składki członkowskiej Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych na 2015 r.

Akty korporacyjne

KAAUM.2015.1.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 46/2015
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych na 2015r.

Działając w oparciu o Rozdział VI Statutu Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, na wniosek Przewodniczącego KAAUM.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.
1.
Ustala wysokość składki członkowskiej na 2015r. w kwocie 8373,00 zł.
2.
Składka, o której mowa w ust. 1 płatna jest przelewem do dnia 31.05.2015r. na wyodrębniony rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wskazany przez Przewodniczącego KAAUM.
§  2.
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.