Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/28/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 37 pkt 9 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r., o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Ustala się jako zasadę obliczanie wartości globalnej składki odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej proporcjonalne do liczby członków według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku poprzedzającego dany rok finansowy.
§  2. Kwota miesięczna składki, o której mowa w § 1, należna od jednego członka izby, począwszy od 1 stycznia 2008 r. wynosi 6,50 złotych (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy).
§  3. Wysokość składki podlega corocznie urealnieniu poprzez podwyższenie o wskaźnik inflacji (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) ogłoszony przez Prezesa GUS na dzień 31 grudnia za rok ubiegły. Kwotę wynikającą z takiego obliczenia zaokrągla się do pełnych dziesiątych złotego w górę.
§  4. Wysokość składki członkowskiej, ustalonej zgodnie z § 3 uchwały, ogłasza Naczelna Rada Aptekarska w formie postanowienia.
§  5. Składki członkowskie płatne są w okresie od stycznia do listopada w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc, a za miesiąc grudzień w terminie do dnia 15 grudnia, tak aby rok kalendarzowy pokrywał się z rokiem budżetowym i był rokiem zamkniętym.
§  6. Uchyla się uchwałę Nr III/12/99 z dnia 12 grudnia 1999 r. III Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie części składki członkowskiej odprowadzanej przez Okręgowe Izby Aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.