Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/30/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb aptekarskich, do których nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r., o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Ustala się następujący wykaz stanowisk w organach izb aptekarskich, do których nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich:
1) prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej;
2) wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej;
3) sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej;
4) skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej;
5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej;
6) Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego;
7) prezes okręgowej rady aptekarskiej;
8) zastępca prezesa okręgowej rady aptekarskiej;
9) sekretarz okręgowej rady aptekarskiej;
10) skarbnik okręgowej rady aptekarskiej;
11) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej;
12) przewodniczący okręgowego sądu aptekarskiego.
§  2. Szczegółowe zasady i wysokość wynagradzania osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 1, określają odpowiednio: Naczelna Rada Aptekarska albo okręgowa rada aptekarska. Decyzje o przyznaniu tego wynagrodzenia podejmuje właściwa rada.
§  3. Uchyla się uchwałę Nr 6 z dnia 14 grudnia 1991 r. I Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb aptekarskich, za które można otrzymać wynagrodzenie oraz uchwałę Nr III/13/99 z dnia 12 grudnia 1999 r. III Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie rozszerzenia wykazu stanowisk w organach izb aptekarskich, za które można przyznać wynagrodzenie.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.