Akty korporacyjne

Rewid.2012.8.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1274/18/2012
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2013 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) w związku z uchwałą Nr 1424/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Poszczególne jednostki wymienione w załączniku do uchwały uprawnione są do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2013 r. w zakresie modułów szkoleniowych wskazanych w tym załączniku.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZENIA OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2013 R.

Lp.Nazwa i siedziba podmiotuModuł*
IIIIIIIVVVIVIIVIII
1.ABES AUDYT spółka z o.o.

04-320 Warszawa, ul. Pokrzywicka 5/1

2.BDO spółka z o.o.

02-676 Warszawa, ul. Postępu 12

3.ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.

31 -527 Kraków, ul. Supniewskiego 11

4.Ernst & Young Audit spółka z o. o.

00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1

5.Grupa Gumułka - Audyt spółka z o.o.

40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4

6.Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

61-131 Poznań,

ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E

7.KPMG Audyt spółka z o.o.

00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

8.Misters Audytor Adviser spółka z o. o.

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok. 5

9.Morison Finansista Audit spółka z o. o.

61-005 Poznań, ul. Główna 6

10.PERFECTUM - AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi spółka z o. o.

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98

11.PKF Consult spółka z o.o.

01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17

12.PricewaterhouseCoopers spółka z o. o.

00-638 Warszawa, al. Armii Ludowej 14

13.PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o. o.

30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9

14.REWIKS spółka z o.o.

01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 11A

15.Roedl Audit spółka z o.o.

00-833 Warszawa, ul. Sienna 73

16.System Rewident spółka z o. o.

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 30 A

17.Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych i 26 Oddziałów Okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
18.Zakład Rachunkowości AWE spółka z o. o.

41-709 Ruda Śląska, ul. Niedumego 55/1

* Wykaz modułów szkoleniowych, według uchwały 838/11/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2013 r.

Moduł I - Kontrakty długoterminowe.

Moduł II - Zmiany w MSR/MSSF.

Moduł III - Inne usługi biegłego rewidenta.

Moduł IV - Badanie jednostek sektora finansów publicznych.

Moduł V - Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po

dniu bilansowym.

Moduł VI - Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym.

Moduł VII - Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zaawansowanym informatycznie (badania zgodności, badanie IT).

Moduł VIII - Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1.