Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 roku. - OpenLEX

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 roku.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 236/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 roku

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się następujące terminy zdawania przez lekarzy cudzoziemców egzaminu z języka polskiego: 18 stycznia, 25 stycznia, 8 lutego, 15 lutego, 15 marca, 29 marca, 5 kwietnia, 12 kwietnia, 10 maja.
2. 
Listę lekarzy dopuszczonych do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 1 określa uchwała Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.