Akty korporacyjne

PAN.2012.1.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2012 r.

DECYZJA Nr 1/2012
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu odwołań od oceny działalności zawodowej pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) postanawiam, co następuje:
§  1. Ustalam regulamin odwołań od oceny działalności zawodowej pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, w szczególności od oceny ich pracy, dokonywanej przez rady naukowe jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

Wiceprezesi PAN

Jednostki naukowe PAN

Przewodniczący Rad Kuratorów Wydziałów I-V PAN

Dziekani Wydziałów I-V PAN

Komórki Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIK

Regulamin odwołań od oceny działalności zawodowej pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

§  1. Regulamin odwołań od oceny działalności zawodowej pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, w szczególności od oceny ich pracy, określa tryb składania i rozpatrywania odwołań od oceny.
§  2.
1. Od oceny działalności zawodowej pracownika naukowego, wydanej przez radę naukową jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, przysługuje odwołanie pracownikowi, którego dotyczy ocena.
2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący pracę odpowiedniego wydziału, który swoim zakresem działania obejmuje jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk albo właściwy wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący zagraniczne stacje naukowe lub Archiwum Nauki PAN i PAU.
3. W przypadku gdy wiceprezes, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:
1) jest członkiem rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, od oceny której wniesiono odwołanie,
2) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z pracownikiem naukowym, który wniósł odwołanie,
3) jest w stosunku zależności służbowej z pracownikiem wnoszącym odwołanie lub pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

Prezes Polskiej Akademii Nauk na własne żądanie wiceprezesa lub z urzędu wyłącza go z rozpatrywania odwołania, wskazując przy tym wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk właściwego do rozpatrzenia odwołania. Powody wyłączenia wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk trwają także po ustaniu małżeństwa.

§  3.
1. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia oceny pracownikowi naukowemu, za pośrednictwem rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, która wydała ocenę. Przekroczenie terminu na wniesienie odwołania powoduje niedopuszczalność odwołania. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania z uwagi naprzekroczenie terminu wydaje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk właściwy dla rozstrzygnięcia odwołania. Postanowienie to jest ostateczne.
2. Odwołanie składa się na piśmie. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciw ocenie rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, określać ich istotę oraz wskazywać dowody uzasadniające stanowisko pracownika naukowego.
3. Przewodniczący rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, do której wpłynęło odwołanie przekazuje je wraz z aktami sprawy właściwemu wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania odwołania.
4. Przewodniczący rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk przekazując odwołanie, obowiązany jest przedstawić stanowisko rady naukowej do przedstawionych zarzutów i poinformować pracownika naukowego o ustosunkowaniu się do nich.
§  4.
1. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk może powołać zespół do wydania opinii w sprawie odwołania pracownika naukowego, zwany dalej "zespołem", w składzie 3 osób.
2. W skład zespołu nie może wchodzić osoba, której dotyczą okoliczności wymienione w § 2 ust. 3.
3. Zespół przedstawia swoją opinię wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk w terminie trzydziestu dni od dnia jego powołania.
§  5.
1. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania odwołania.
2. W przypadku powołania zespołu, o którym mowa § 4 ust. 1, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt dni od dnia otrzymania odwołania.
§  6.
1. Rozpatrując odwołanie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk może zwrócić się do przewodniczącego rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk o przedstawienie wyjaśnienia w zakresie dokonanej oceny pracownika naukowego.
2. Przewodniczący rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk przekazuje wyjaśnienie w terminie nie dłuższym niż czternaście dni, od dnia otrzymania pisma.
§  7.
1. Rozstrzygnięcie wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawie oceny pracownika naukowego jest ostateczne.
2. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk może:
1) nie uwzględnić odwołania,
2) uwzględniając odwołanie uchyla ocenę i przekazuje do ponownego dokonania oceny pracownika naukowego przez radę naukową jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk.
3. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk zawiadamia pracownika naukowego i radę naukową jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk o rozstrzygnięciu odwołania oraz przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska, w terminie czternastu dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia.
4. Przewodniczący rady naukowej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk przekazuje ponownie wydaną ocenę pracownika naukowego, o której mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia otrzymania zawiadomienia wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.
§  8. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania z uwagi na przekroczenie terminu na wniesienie odwołania lub rozstrzygnięcie w sprawie oceny pracownika naukowego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk przedstawia niezwłocznie po ich podjęciu Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.
§  9. Obsługę administracyjną spraw dotyczących odwołań od oceny zapewnia sekretariat właściwego wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.