Akty korporacyjne

Rewid.2018.12.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2983/49/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia na 2019 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. kwotą, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa, jest 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 gr) w odniesieniu do:
1) świadczeń jednorazowych;
2) świadczeń ciągłych;
3) świadczeń powtarzalnych okresowo.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.