Akty korporacyjne

BFGwa.2017.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 99/2017
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych

Na podstawie art. 369 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937) ("ustawa") Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co następuje:
§  1.  Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustala na 2018 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, o których mowa w art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy, w wysokości 0,5 % sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  2.  Podmioty objęte systemem gwarantowania, o których mowa w § 1, obowiązane są utworzyć - na zasadach określonych w art. 369 ustawy - fundusze ochrony środków gwarantowanych na 2018 rok - według stanu środków, o których mowa w § 1, za październik 2017 roku.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.