Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 4
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się liczbę członków:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej 75 osób

w tym:

- prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
- 24 przewodniczących okręgowych rad lekarskich
- 37 lekarzy
- 13 lekarzy dentystów
2) Naczelnej Komisji Rewizyjnej 15 osób

w tym:

- 12 lekarzy
- 3 lekarzy dentystów
3) Naczelnego Sądu Lekarskiego 50 osób

w tym:

- 40 lekarzy
- 10 lekarzy dentystów
4) Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 60 osób

w tym:

- 48 lekarzy
- 12 lekarzy dentystów
5) Krajowej Komisji Wyborczej 20 osób

w tym:

- 17 lekarzy
- 3 lekarzy dentystów
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Andrzej Sawoni /-/

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Matyja /-/

Włodzimierz Bednorz /-/

Andrzej Kunkel /-/

Ryszard Golański /-/

Jerzy Mazur /-/

Jacek Podolski /-/

Ryszard Majkowski /-/

Sekretarze:

Jolanta Orłowska-Heitzman /-/

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska /-/

Krystyna Małecka /-/

Medard Lech /-/

Zygmunt Źiółkiewicz /-/

Ewa Szpindor /-/

Jolanta Szczurko /-/