Upoważnienie Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na przeprowadzenie wykładu podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie się w dniach 14-16.10.2016 r. w hotelu Zamek Ryn w Rynie.

Akty korporacyjne

Podat.2016.10.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 533/2016
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na przeprowadzenie wykładu podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie się w dniach 14-16.10.2016 r. w hotelu Zamek Ryn w Rynie

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 27/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (ze zm.), w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 oraz § 40 ust. 4 i § 41 ust. 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.
Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z Panem Andrzejem Kot sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na przeprowadzenie wykładu w dniu 15 października 2016 r. pt. "Metodyka pracy prowadzącego postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne" podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie w dniach 14-16.10.2016 r. w hotelu Zamek Ryn w Rynie.
§  2.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Panią Prof. dr. hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Dr Mariusza Cieślę, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy z Panem Andrzejem Kot sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na przeprowadzenie wykładu w dniu 15 października 2016 r. pt. "Metodyka pracy prowadzącego postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne" podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie w dniach 14-16.10.2016 r. w hotelu Zamek Ryn w Rynie, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 12 października 2016 r.
§  3.
Koszty związane z realizacją Umowy zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP na rok 2016, z pozycji preliminarza Ws1.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.