Akty korporacyjne

Podat.2020.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania aneksu do umowy z firmą Orbis S.A. na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych w roku 2020

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć aneks do umowy z dnia 25 stycznia 2019 r. na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych w roku 2020 z firmą Orbis S.A., ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, KRS: 0000022622.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego Skarbnika Krajowej Rady Doradców podatkowych do podpisania aneksu do umowy z dnia 25 stycznia 2019 r. na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych w roku 2020 z firmą ORBIS S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, KRS: 0000022622, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców podatkowych w dniu 11 stycznia 2020 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP i Skarbnika KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.