Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 822/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy na zakup książek dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zawrzeć umowę na zakup książek dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego z Jolantą Motyką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Motyka POW z siedzibą przy al. Piłsudskiego 25/9, 43-609 Jaworzno, NIP 642-182-33-63.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na zakup książek dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego, z Jolantą Motyką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Motyka POW z siedzibą przy al. Piłsudskiego 25/9, 43-609 Jaworzno, NIP 642-182-33-63, zgodnie z umową przedstawioną członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 16 grudnia 2019 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2020 rok.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.