Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 418/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na zakup zintegrowanego informatycznego systemu wewnętrznej informacji prawnej

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w zw. z § 2 ust. 2 lit d) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Informatyzacji KRDP, postanawia zawrzeć umowę z firmą ABC PRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Owsiana 12 dotyczącą zakupu zintegrowanego informatycznego systemu wewnętrznej informacji prawnej.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia osoby wskazane w § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do podpisania umowy z firmą ABC PRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Owsiana 12; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329405, NIP 9522069024, REGON 141847780, dotyczącą zakupu zintegrowanego informatycznego systemu wewnętrznej informacji prawnej, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców w dniu 11 czerwca 2019 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP z pozycji Wa13.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.