Akty korporacyjne

Podat.2019.5.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 293/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania zamówienia na wdrożenie usług Microsoft Office 365 w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 2 ust. 2 lit d) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Informatyzacji KRDP, postanawia złożyć zamówienie na wdrożenie usług Microsoft Office 365 w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, o wartości do 24 000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) zł brutto wobec firmy Lizard Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 22/200; 02-703 Warszawa; KRS 0000387380 Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5213605936; REGON 142954092.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie zamówienia i upoważnia osoby wskazane w § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do podpisania zamówienia zgodnego z wytycznymi wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty zakupu mechanizmu wynikającego z § 1 niniejszej uchwały, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na 2019 r. z pozycji Wa13.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.