Upoważnienie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Akty korporacyjne

Aptek.2021.6.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr VIII/13/2021
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do:
1)
podejmowania decyzji lub zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach indywidualnych załatwianych przez organy samorządu zawodu farmaceuty, w tym w sprawach członków samorządu zawodu farmaceuty odwołujących się od uchwał (decyzji lub postanowień) okręgowych rad aptekarskich, a w szczególności do rozpatrywania:
a)
spraw o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021, poz. 97), zwanej dalej "ustawą o zawodzie farmaceuty",
b)
odwołań od uchwał (decyzji) okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa art. 13 ust. 1 (przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty), art. 21 ust. 2 (potwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty) oraz art. 22 ust. 3 (zawieszenie farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności) ustawy o zawodzie farmaceuty;
c)
odwołań od uchwał (decyzji) okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa w art. 8f ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419), zwanej dalej "ustawą o izbach aptekarskich" (skreślenie z rejestru farmaceutów),
d)
spraw związanych z wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dla farmaceutów (art. 19 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty);
e)
zażaleń na postanowienia okręgowych rad aptekarskich w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni farmaceutycznych,
f)
zażaleń w sprawach opiniowania kandydatów na kierowników aptek,
g)
właściwości organu;
2)
dokonywania czynności prawnych obejmujących rozporządzenie prawem, którego wartość nie przekracza jednorazowo 50 000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych, jak również czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie do świadczenia o wartości nie przekraczającej jednorazowo 50 000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych;
3)
opiniowania projektów aktów normatywnych, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 12 ustawy o izbach aptekarskich;
4)
podejmowania uchwał o przystąpieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej do postępowań sądowych;
5)
organizowania i przeprowadzania egzaminu oraz dokonywania oceny dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o zawodzie farmaceuty),
6)
przekazywania informacji o rodzaju czynności zawodowych, jakie farmaceuta zamierza wykonywać, a także miejscu i przybliżonym terminie ich wykonywania oraz dokonywania oceny tymczasowego i okazjonalnego charakteru wykonywania czynności zawodowych farmaceuty (odpowiednio: art. 38 ust. 2 zdanie drugie i ust. 7 oraz art. 38 ust 4 ustawy o zawodzie farmaceuty);
7)
wydawania zaświadczeń:
a)
o pozytywnym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy o zawodzie farmaceuty,
b)
o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodzie farmaceuty;
8)
wykonywania zadań w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów;
9)
rozpoznawania skarg i wniosków członków samorządu zawodu farmaceuty;
10)
zajmowania stanowisk w sprawach określonych w art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 11 ustawy o izbach aptekarskich, w tym także dotyczących relacji samorząd aptekarski - inne podmioty, w szczególności producenci lub dystrybutorzy produktów leczniczych;
11)
wykonywania obowiązków Administratora danych objętych Centralnym Rejestrem Farmaceutów, w szczególności do podejmowania uchwał dotyczących środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności dotyczących zabezpieczeń danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także uchwał w sprawie prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz ww. środki techniczne i organizacyjne;
12)
reprezentowania Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawach związanych z działaniem Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków- NIWO.
§  2. 
Uchyla się uchwałę Nr VIII/9/2020 z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone podczas posiedzenia NRA na odległość przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wideokonferencji.

W głosowaniu uczestniczyło 34 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za -31;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 3.