Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 107/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Biura KIDP do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 28 ust. 3a Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty dwukrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, upoważnieni są następujący pracownicy Biura KIDP:
1) Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Martyna Czajkowska - Gluz,
b) Joanna Skibińska;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Dorota Kęsicka;
3) Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Beata Kowalik;
4) Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Edyta Rytter;
5) Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Wioletta Rutkowska;
6) Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Bożena Szot;
7) Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Katarzyna Kowalska,
b) Wioletta Stykowska;
8) Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Anna Knieć;
9) Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mariola Nawojska;
10) Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Iwona Normantowicz;
11) Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Edyta Powałka;
12) Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Aneta Forajter,
b) Katarzyna Rudy;
13) Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Agnieszka Jóźwiak;
14) Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Lidia Urban,
b) Magdalena Sieradzka;
5) Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Alicja Jankowska- Hajdasz.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych określi zasady posługiwania się kartami płatniczymi w porozumieniu z Regionalnymi Oddziałami KIDP.
§  3.  Traci moc uchwała nr 6/2020 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Biura KIDP do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.