Akty korporacyjne

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 93/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do opracowania, zatwierdzenia i przyjęcia Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U.2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Upoważnia się i zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do opracowania, zatwierdzenia i przyjęcia Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [zwanym dalej: RODO].
2.  Zatwierdzony Kodeks Postępowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określi w szczególności:
1. zasady i warunki rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych przez członków Izby;
2. zasady ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez członków Izby jako administratorów danych osobowych w określonych kontekstach;
3. zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez członków Izby;
4. odpowiednie środki i procedury techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Izby zgodnie z RODO;
5. środki i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Izby, o których mowa w art. 24 i 25 RODO, oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;
6. inne elementy, o których mowa w art. 40 ust. 2 RODO.
3.  Opracowanie Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić również w drodze powierzenia prac nad opracowaniem Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania podmiotowi zewnętrznemu, wyłonionemu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Zatwierdzony Kodeks Postępowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinien zostać opracowany nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
§  2. 
1.  Upoważnia się i zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do udostępnienia Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały, niezwłocznie po jego przyjęciu, wszystkim członkom Izby w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
2.  Udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić w szczególności w drodze opublikowania Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały w systemie teleinformatycznym Izby.
§  3. 
1.  Upoważnia się Krajową Radę Doradców Podatkowych do przeprowadzenia kampanii informacyjnej lub szkoleniowej celem zapewnienia członkom Izby jasnych, przejrzystych i wystarczających informacji w kwestii zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje działania informacyjne w sposób zapewniający członkom Izby dostosowanie się do postanowień RODO do dnia 25 maja 2018 r.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.