Akt korporacyjny

Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 56/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do podpisania z rzeczoznawcą majątkowym - Jolantą Łopacińską umowy dotyczącej dokonania wyceny nieruchomości Naczelnej Izby Lekarskiej za wynagrodzeniem do kwoty 7500 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.