Lekarz.2018.8.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 44/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rozbudowę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia z LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu umowy dotyczącej rozbudowy i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów na potrzeby Biura Naczelnej Izby Lekarskiej do kwoty 19.000 złotych netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.