Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 16/18/P-VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na przygotowanie i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi posiedzeń

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 5 pkt 23 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia z firmą Ad Vocem Grzegorz Kulik, umowy na przygotowanie i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi posiedzeń, do kwoty 250 tys. złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.