Akty korporacyjne

Podat.2019.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 26/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z 13 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę o współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A., z siedzibą w Katowicach (40-163), przy Placu Sławika i Antalla 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000316388, NIP 954-21-99-882.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A z siedzibą w Katowicach (40-163), przy Placu Sławika i Antalla 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000316388, NIP 954-21-99-882, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 13 marca 2019 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2019 rok z poz. Ws9.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.