Upoważnienie do podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r. - OpenLEX

Upoważnienie do podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r.

Akty korporacyjne

Podat.2017.12.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA 647/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz§ 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych i § 5 ust. 4 uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zgodnie z uchwałą nr 44/2017 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powierzenia bada sprawozdania finansowego za rok 2017 podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, zawrzeć umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r. z firmą POL-TAX Sp. z o.o. Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie zawieranej z wymienionym wyżej podmiotem.
§  2. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56 C lok. 91, 03-982 Warszawa, NIP 113-23-76-412 wpisaną na listę firm audytorskich po nr 2695 w rejestrze prowadzonym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121840, na badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r., w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r.
§  3. 
Krajowa Rada zobowiązuje Komisję Finansową KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.