Akt korporacyjny

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na wykonanie modułu e-Księgarnia w ramach systemu mDoradca oraz porozumienia regulującego prawo do korzystania z tego modułu

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę z Bermar Multimedia M.J. Bernadzikowski we Wrocławiu (52-129) ul. Wagnera 9/6; NIP: 973-060-55-59, REGON 978109975 oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524, zł, NIP: 583-001-89-31, na wykonanie modułu e-Księgarnia w ramach systemu mDoradca. Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć porozumienie z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524, zł, NIP: 583-001-89-31, regulujące prawo do korzystania z modułu e-Księgarnia w ramach systemu mDoradca.
§  2. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z Bermar Multimedia M.J. Bernadzikowski we Wrocławiu (52-129) ul. Wagnera 9/6; NIP: 973-060-55-59, REGON 978109975 oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524, zł, NIP: 583-001-89-31, na wykonanie modułu e-Księgarnia w ramach systemu mDoradca, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 11 stycznia 2018 r.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, porozumienia z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524, zł, NIP: 583-001-89-31, regulującego prawo do korzystania z modułu e-Księgarnia w ramach systemu mDoradca., w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 12 stycznia 2018 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Wiceprzewodniczącego KRDP, odpowiedzialnego za sprawy z zakresu komunikacji i informatyzacji, do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.