Akty korporacyjne

Podat.2017.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 383/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na przeprowadzenie weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego KIDP za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z POL TAX Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa, KRS 0000121840, NIP 1132376412, na przeprowadzenie weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego KIDP za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na postawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z POL TAX Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa, KRS 0000121840, NIP 1132376412, na przeprowadzenie weryfikacji sprawozdania finansowego KIDP za 2016 rok, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 29 sierpnia 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Komisję Finansową KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.