Upoważnienie do podpisania stanowisk Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie zwolnień lekarskich.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.3.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 48/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania stanowisk Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie zwolnień lekarskich

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 14 i 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza do podpisania stanowiska Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL):
1)
w sprawie wydawania przez ZUS druków zwolnień lekarskich,
2)
w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.