Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 216/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia o współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć porozumienie o współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie, 02-056, ul. Filtrowa 57, NIP 526-10-58-627.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, porozumienia o współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie, 02-056, ul. Filtrowa 57, NIP 526-10-58-627, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 27 marca 2018 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Pana dr. Mariusza Cieślę do nadzoru nad prawidłową realizacją porozumienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.