Akt korporacyjny

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 28/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia o współpracy z Fundacją Instytut Biznesu Rodzinnego

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć porozumienie o współpracy z Fundacją Instytut Biznesu Rodzinnego, ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000465414.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, porozumienia o współpracy z Fundacją Instytut Biznesu Rodzinnego, ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000465414, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 12 lutego 2018 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Pana Jacka Bajsona do nadzoru nad prawidłową realizacją porozumienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.