Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 18/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz porozumienia w sprawie utworzenia przez Naczelną Izbą Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Dentystycznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala sie, co następuje:
§  1.  Upoważnia sie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Macieja Hamankiewicza, do podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz porozumienia w sprawie utworzenia przez Naczelną Izbą Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Dentystycznej, których treść stanowią załączniki do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.