Akt korporacyjny

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 26/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych do rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia:
1) Mariusza Cieślę - nr wpisu 03490
2) Katarzynę Pawłowską - nr wpisu 11638
3) Danutę Bącler - nr wpisu 02423
4) Ewę Jakubczyk - nr wpisu 02745
5) Ewę Stolarczyk - nr wpisu 11051
6) Annę Leszczyńską - nr wpisu 02492
7) Waleriana Goryniaka - nr wpisu 00890
8) Romana Pituchę - nr wpisu 02597
9) Iwonę Nowaczyk - nr wpisu 07905
10) Michała Laskowskiego - nr wpisu 11626
11) Tomasza Ziółkowskiego - nr wpisu 00625
12) Radomira Szarańca - nr wpisu 11138
13) Piotra Jana Brozowskiego - nr wpisu 03637
14) Jolantę Nikolaj - nr wpisu 01931
15) Piotra Przybyłę - nr wpisu 06697

- do rozpatrywania wniosków doradców podatkowych złożonych na podstawie § 6 ust. 3 lit. a uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§  2.  Traci moc uchwała nr 627/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 25 października 2016 r. w sprawie upoważnienia członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych do rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.