Nowość Upamiętnienie 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Akty korporacyjne

KRASP.2024.4.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

W 20. rocznicę wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - upamiętniając i podkreślając wagę tego wydarzenia - wyraża wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom działającym w przeszłości i obecnie na rzecz wspólnoty europejskiej oraz silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Akcesja do Unii Europejskiej była jednym z najważniejszych wydarzeń współczesnej Polski. To także ważne wydarzenie dla Europy. Rozszerzenie sojuszu o kraje Europy środkowej i wschodniej w sposób realny zniosło podział polityczny trwający od zakończenia II Wojny Światowej. Miało też istotny wpływ na rozwój cywilizacyjny oraz tempo rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Dla środowiska akademickiego był to silny impuls do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, mobilności studentów i kadry. Polskie uczelnie akademickie odnalazły swoje stałe miejsce w europejskiej przestrzeni badań, edukacji i rozwoju. Działają na rzecz wspólnej Europy, w której wartości demokratyczne i obywatelskie tworzą ramy dla współdziałania na rzecz przyszłości Europy i Świata.

Dziś potwierdzamy słuszność podjętej 20 lat temu decyzji.