Radc.2018.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 80/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie umorzenia należności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Umarza się Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku należności w kwocie 5391.00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) z tytułu 50% wartości faktur VAT:
1. 3/SUB/10/2015 z terminem płatności 23-10-2015 r. na kwotę brutto 5391.00 zł;
2. 3/SUB/01/2016 z terminem płatności 26-01-2016 r. na kwotę brutto 5391.00 zł.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych Krajowa Rada jest upoważniona do umarzania należności na podstawie uchwał. Jednocześnie Krajowa Rada może upoważnić Prezydium Krajowej Rady do umarzania należności w danym roku budżetowym. W bieżącym roku budżetowym Prezydium Krajowej Rady jest upoważnione do umarzania należności do kwoty 1000 zł. (zgodnie z § 2 pkt 3 uchwały Nr 67/X/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.). Umorzenie należności opisanej w § 1 niniejszej uchwały wymagało zatem podjęcia uchwały Krajowej Rady.

Podjęcie uchwały o umorzeniu ww. należności jest zasadne w świetle stanu faktycznego sprawy, w szczególności ze względu na brak optymalnej funkcjonalności Systemu Obsługi Izb Radców Prawnych.