Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 52/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn. WO-96/16

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Odmawia się umorzenia należności w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn.: WO-96/16 od r. pr. Romana Szymczyka.
§  2.  Należność, o której mowa w § 1, rozkłada się na równe raty miesięczne w wysokości 200,00 zł każda, płatne do 10 dnia miesiąca począwszy od listopada 2017 r.
§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Krajowa Rada Radców Prawnych nie widzi uzasadnienia do umorzenia kosztów postępowania odwoławczego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, w wysokości 2000,00 zł., zasądzonej w postępowaniu dyscyplinarnym sygn. sprawy: WO-96/16 od r. pr. Romana Szymczyka.

Z uwagi na stan zdrowia wnioskującego, czego dowodem są załączone kopie dokumentacji medycznej, Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża zgodę na rozłożenie należności na równe miesięczne raty w wysokości 200,00 złotych, płatne do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od listopada 2017 roku.