Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 51/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn. WO-17/16

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Odmawia się umorzenia należności w kwocie 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn.: WO-17/16 od r. pr. Sylwestra Wyczawskiego.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Krajowa Rada Radców Prawnych nie znajduje uzasadnienia do umorzenia kosztów postępowania odwoławczego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, w wysokości 1.200,00 zł.

Zgodnie z orzeczeniem z dnia 28 kwietnia 2016 roku sygn. akt WO-17/16 obwiniony został ukarany m.in. zakazem wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy, a co za tym idzie, obecnie może już wykonywać zawód i uzyskiwać dochody.