Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 177/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pożyczki Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Udzielić pożyczki w kwocie 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie na zasadach stosowanych podczas udzielania pożyczek innym okręgowym izbom lekarskim z uwzględnieniem poniższych warunków:
1) spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie 5 lat
2) oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustala się je jako sumę stawki WIBOR 3M + 2,0 % w skali roku,
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do podpisania z Okręgową Izbą Lekarską w Tarnowie umowy pożyczki, o której mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.